Souvenir

  • API : /suv.niʁ/
  • SAMPA : /suv.niR/